جستجو
فیلترها
بستن

شاد و نمونه (شادتکس)

در قـرن 21در حالـی کـه مـا از آسـودگی و آسایشـی کـه تکنولـوژی بـرای مـا ایجـاد نمـوده لـذت مـی بریـم، درعیـن حـال باعـث آلودگـی جـدی کـره خاکـی شـده ایـم. حفـظ و نگهـداری محیـط زیسـت و توجـه بـه محیـط زندگـی یـک چالـش ضـروری و پیـش روی مـا مـی باشـد. شـادتکس بعنـوان یـک شـرکت دوسـتدار طبیعـت در زمینـه تصفیـه ضایعـات گازهـای صنعتـی، تصفیـه هـوا و بخـارات روغنـی، بـا شـعار " علـم و تکنولـوژی در خدمـت طبیعـت " مـی باشـد. محصـولات ایـن شـرکت با اسـتفاده از سیسـتم فیلترهای الکترواسـتاتیکی و با آخرین تکنولـوژی روز دنیـا در خدمـت مـردم و در راسـتای حفظ محیط زیسـت خدمـات رسـانی مـی نماینـد. ایـن سیسـتم هـا مـی توانـد بـرای هـوای خروجـی هواکـش رسـتوران هـا، هتـل هـا، دسـتگاههای ریسـندگی،ماشــین آلات تکمیــل پارچه(اســتنتر، چــاپ ، ترموســت و)...و تولیــد چـرم مصنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.

تکمیل و رنگرزی - رنگرزی چاپ و تکمیل